KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Oferta

Jeśli jesteś obcokrajowcem, chcesz poznać język polski i naszą kulturę, zapoznaj się z naszą ofertą kursów języka polskiego jako obcego. Zapraszamy zarówno osoby, które liczą na systematyczną naukę, jak i te które nie mają na nią zbyt wiele czasu. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 – C2).

If you are a foreigner and want to learn Polish language and our culture, check out our offer of Polish as a foreign language courses. We invite both people who count on systematic learning and those who do not have much time for it. We offer courses at all levels (A1 – C2).

 

We wrześniu organizujemy intensywny, miesięczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców –kandydatów na studia w Polsce, który umożliwi uczestnikom opanowanie tego języka na poziomie B1 (dla osób legitymujących się znajomością języka polskiego na poziomie nie niższym niż A2) oraz na poziomie B2 (dla kandydatów posiadających umiejętności językowe na poziomie nie niższym niż B1. Kurs obejmuje ćwiczenie wszystkich sprawności językowych – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne. Szczególny nacisk kładziony jest jednak na mówienie. Kurs kończy się testem pisemnym. Pozytywny rezultat testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu
ukończenia kursu.

In September, we organize an intensive, monthly Polish language course for foreigners – candidates for studies in Poland, which will enable participants to master this language at the B1 level (for people with the knowledge of Polish at a level not lower than A2) and at the
B2 level (for candidates with language skills at a level not lower than B1. The course includes practicing all language skills – writing, reading, listening, grammar. However, special emphasis is placed on speaking. The course ends with a written test. A positive result of the test is the basis for receiving a course completion certificate.

Wymiar godzinowy kursu/Duration of the course: 85h

Terminy zajęć/Course schedule:

 • 4 dni w tygodniu (pon., wt., czw. oraz pt.) w godzinach 08:30 – 12:45/4 days a week (mo., tu., th., fr.) at 08:30 – 12:45
 • 01.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

Miejsce zajeć/Place: ul. Różana 17A, Poznań

Cena/Price:

1 680 pln

Cena dla osób, które będą studiować w
WSJO/Price for WSJO students:

1 480 pln

Cena obejmuje:

 • 85 godzin lekcyjnych zajęć
 • materiały lekcyjne
 • test końcowy
 • certyfikat ukończenia kursu WSJO

Price includes:

 • 85 lesson hours
 • lesson materials
 • final test
 • WSJO course completion certificate

Tryb kursu / Course mode: stacjonarne (in-class) / online

Termin kursu / Course date: październik 2023 r. – czerwiec 2024 r. / October 2023 – June 2024

Wymiar godzinowy kursu / Hours of study: 100h

Częstotliwość spotkań / Frequency of meetings: spotkanie raz w tygodniu, 3×45 min. / meeting once a week, 3×45 minutes

Termin spotkań/Meetings time: środy po godzinie 17:30/Wednesdays after 05:30 PM

Cena kursu / Course price:

2 450 zł

Opcje płatności / Payment options:

 • jednorazowa płatność / one-time payment: 2 327 zł (5% zniżki)
 • dwie raty / two installments: 2 x 1 225 zł
 • trzy raty / three installments: 3 x 857 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki. / The price of the course includes all study materials.

Tryb kursu / Course mode: stacjonarne (in-class) / online

Termin kursu / Course date: październik 2023 r. – czerwiec 2024 r. / October 2023 – June 2024

Wymiar godzinowy kursu / Hours of study: 120h

Termin spotkań/Meetings time: wtorki i czwartki po 17:30/tuesdays and thursdays after 05:30 PM

Częstotliwość spotkań / Frequency of meetings: spotkania dwa razy w tygodniu, jedno spotkanie 2×45 minut / meetings twice a week, one meeting 2×45 minutes

Cena kursu / Course price:

2 790 zł

Opcje płatności / Payment options:

 • jednorazowa płatność / one-time payment: 2 650 zł (5% zniżki)
 • dwie raty / two installments: 2 x 1 395 zł
 • trzy raty / three installments: 3 x 976 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki. / The price of the course includes all study materials.

Tryb kursu / Course mode: stacjonarny / in-class 

Termin kursu / Course date: październik 2023 r. – czerwiec 2024 / October 2023 – June 2024

Wymiar godzinowy kursu / Hours of study: 200h

Częstotliwość spotkań / Frequency of meetings: spotkania w soboty i niedziele po 6h dziennie, co dwa tygodnie, w godzinach 08:30 – 13:30 / meetings on Saturdays and Sundays for 6 hours a day, every two weeks, at 08:30 – 12:30

Cena kursu / Course price:

4 150 zł

Opcje płatności / Payment options:

 • jednorazowa płatność / one-time payment: 3 942 zł (5% zniżki)
 • dwie raty / two installments: 2 x 2 075 zł
 • trzy raty / three installments: 3 x 1 452 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki. / The price of the course includes all study materials.

Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.  Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

* Metody nauczania

* Częstotliwości spotkań

* Zakresu programu nauczania

* Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał 

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

The offer of one-to-one courses has been created with the most demanding customers in mind. We will adapt to the expectations of students in the field of:

* Learning methods

* Frequency of meetings

* Scope of the curriculum

* Places where the course will take place

THE COST OF THE COURSE: WE SET INDIVIDUALLY

By zgłosić się na kurs należy wypełnić/To apply for the course, please fill out the FORMULARZ ZGŁOSZENIA / REGISTRATION FORM.

Przy zgłoszeniu należy zadeklarować poziom językowy kursu, na który chcesz uczęszczać. Jeśli nie jesteś przekonany, który poziom językowy najlepiej odzwierciedla Twoje umiejętności skontaktuj się z Biurem Kursów/When applying, you must declare the language level of the course you want to attend. If you are not sure which language level best reflects your skills, please contact the Course Office: kursy@wsjo.pl