KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Jeśli jesteś obcokrajowcem, chcesz poznać język polski i naszą kulturę, zapoznaj się z naszą ofertą kursów języka polskiego jako obcego. Zapraszamy zarówno osoby, które liczą na systematyczną naukę, jak i te które nie mają na nią zbyt wiele czasu. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 – C2).

If you are a foreigner and want to learn Polish language and our culture, check out our offer of Polish as a foreign language courses. We invite both people who count on systematic learning and those who do not have much time for it. We offer courses at all levels (A1 – C2).

Oferta

Pracujemy nad nową ofertą na rok 2024/2025.

Pracujemy nad nową ofertą na rok 2024/2025.

We wrześniu organizujemy intensywny, miesięczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców – kandydatów na studia w Polsce, który umożliwi uczestnikom opanowanie tego języka na poziomie B1 (dla osób legitymujących się znajomością języka polskiego na poziomie nie niższym niż A2) oraz na poziomie B2 (dla kandydatów posiadających umiejętności językowe na poziomie nie niższym niż B1. Kurs obejmuje ćwiczenie wszystkich sprawności językowych – pisanie, czytanie, słuchanie, zagadnienia gramatyczne.
Szczególny nacisk kładziony jest jednak na mówienie. Kurs kończy się testem
pisemnym. Pozytywny rezultat testu jest podstawą do otrzymania certyfikatu
ukończenia kursu.

In September, we organize an intensive, monthly Polish language course for foreigners – candidates for studies in Poland, which will enable participants to master this language at the B1 level (for people with the knowledge of Polish at a level not lower than A2) and at the B2 level (for candidates with language skills at a level not lower than B1. The course includes practicing all language skills – writing, reading, listening, grammar. However, special emphasis is placed on speaking. The course ends with a written test. A positive result of the test is the basis for receiving a course completion certificate.

Wymiar godz. kursu/Duration of the course: 85h

Termin kursu/Course date: 02.09.2024 r. – 30.09.2024 r.

Terminy zajęć/Course schedule: 4 dni w tygodniu (pon., wt., czw. oraz pt.)
w godzinach 08:30 – 12:45/4 days a week (mo., tu., th., fr.) at 08:30 – 12:45.

Miejsce zajęć/Place: ul. Różana 17a, Poznań
Budynek Uczelni/WSJO building

Cena/Price: 1 680 pln

Cena dla osób, które będą studiować w
WSJO/Price for WSJO students: 1 480 pln

Cena obejmuje:
* 85 godzin lekcyjnych zajęć
* materiały lekcyjne
* test końcowy
* certyfikat ukończenia kursu WSJO

Price includes:
* 85 lesson hours
* lesson materials
* final test
* WSJO course completion certificate

Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.  Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

* Metody nauczania

* Częstotliwości spotkań

* Zakresu programu nauczania

* Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał 

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

The offer of one-to-one courses has been created with the most demanding customers in mind. We will adapt to the expectations of students in the field of:

* Learning methods

* Frequency of meetings

* Scope of the curriculum

* Places where the course will take place

THE COST OF THE COURSE: WE SET INDIVIDUALLY

By zgłosić się na kurs należy wypełnić/To apply for the course, please fill out the FORMULARZ ZGŁOSZENIA / REGISTRATION FORM.

Przy zgłoszeniu należy zadeklarować poziom językowy kursu, na który chcesz uczęszczać. Jeśli nie jesteś przekonany, który poziom językowy najlepiej odzwierciedla Twoje umiejętności skontaktuj się z Biurem Kursów/When applying, you must declare the language level of the course you want to attend. If you are not sure which language level best reflects your skills, please contact the Course Office: kursy@wsjo.pl