Zapisy na kurs j. polskiego ONLINE/Polish language Course Registration Form

Zapisy na intensywny kurs j. polskiego 72h / Polish Intensive Language Course Registration Form
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A,61-545 Poznań; NIP 778-11-74-246; REGON 630709593. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 1. rekrutacji i realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, a także 2. archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem pozwalających w efekcie końcowym na podpisanie umowy o naukę.6. Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6.1 litera b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 7. Dane będziemy przetwarzali przez okres: 1. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w przypadku niepodjęcia nauki na kursie.2. 5 lat w przypadku podpisania umowy o naukę.8. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w niezbędnym zakresie.9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa./In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC – General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as GDPR (Dz.U. UE L 119/1 of 04.05.2016) we would like to inform you that:
1. The administrator of the personal data provided by you will be Verbum Sp. z o.o. with its registered office at Różana 17A, 61-545 Poznań; NIP 778-11-74-246; REGON 630709593. 2. Personal data will be processed for the purposes of: 1. recruitment and implementation of educational services, taking the necessary actions before the conclusion of the contract, as well as 2. archiving data after the service.
5. Providing your personal data is voluntary, however, it is necessary to conduct recruitment processes with your participation, allowing in the end to sign a study contract.6. Legal basis for data processing: Article 6.1(b) and (c) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 7. We will process the data for a period of: 1. 6 months from the end of recruitment, in the event of not taking up the course.2. 5 years in the case of signing a science contract.8. Access to the data will be granted to persons authorized by the Administrator to process them to the extent necessary.9. You have the right to access your data and, subject to the law, the right to rectify, delete and limit processing, and the right to object to processing.10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body – the President of the Office for Personal Data Protection, Stawki 2, 00-193 Warsaw.