DOFINANSOWANIE Z KFS 2024 NA:

KURSY JĘZYKOWESTUDIA PODYPLOMOWE

NIE CZEKAJ!
Pomożemy Ci w uzyskaniu dofinansowania do szkoleń, egzaminów językowych oraz studiów podyplomowych z oferty Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu. 

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz uzyskać wsparcie nawet do  100% wartości.
0  383 000 złotych

DOFINANSOWANIE Z KFS NA ROK 2024


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Dla kogo i ile?

KFS wspiera kształcenie pracowników i pracodawców na terenie całej Polski poprzez dofinansowanie do szkoleń związanych z ich rozwojem. O takie dofinansowanie mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę (nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracownika) i spełniają minimum jeden z priorytetów obowiązujących w danym roku.

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający maksymalnie 9 osób) mogą uzyskać 100% finansowania szkoleń. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie na szkolenia sięga 80%. KFS udziela pomocy firmom na zasadzie bezzwrotnego wsparcia.


Priorytety wydatkowania KFS w 2024 r.

Oto niektóre z opublikowanych przez Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z Radą Rynku Pracy priorytetów wydatkowania KFS w 2024 roku. Wszystkie priorytety znajdziesz TUTAJ.

Wsparcie

kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Wsparcie

kształcenia ustawicznego
osób po 45 roku życia

Wsparcie

kształcenia ustawicznego skierowanego do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Wsparcie

kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

Nasza oferta szkoleniowa

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć m.in. na: kursy i studia podyplomowe oraz
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

KURSY JĘZYKOWE
Każdy program kursu językowego opracowujemy biorąc pod uwagę potrzeby szkoleniowe kursanta. Dostosowujemy m.in. wymiar godzinowy kursu, harmonogram kursu czy też profil językowy.
Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język włoski
Język francuski
Język polski dla obcokrajowców
STUDIA PODYPLOMOWE
Business English
Celem studiów podyplomowych – Business English jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi.
Wirtschaftsdeutch
Celem studiów podyplomowych – Wirtschaftsdeutsch jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi.
Język niemiecki w logistyce
Celem studiów „Język niemiecki w logistyce”, jest przygotowanie słuchaczy do pracy z tekstami oraz skutecznej komunikacji w języku polskim i obcym, w branży logistyczno-transportowej.
Tworzenie w nowych mediach
Celem studiów podyplomowych TWORZENIE W NOWYCH MEDIACH jest praktyczne przygotowanie Cię do tworzenia skutecznych, angażujących, inspirujących i ciekawych treści o szeroko rozumianej kulturze. Dzięki warsztatom kreatywnym, nauczysz się, jak tworzyć treści w nowych mediach, aby osiągnąć sukces.
EGZAMIN JĘZYKOWY
Pearson International English Certificate
Pearson English International Certificate to międzynarodowy certyfikat z praktycznej znajomości języka angielskiego. Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Certyfikat International Certificate jest również uznawany przez ministerstwa i instytucje rządowe, m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 14.09.2023.


KONTAKT

Pomożemy Ci w złożeniu wniosku o dofinansowanie!

Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób dobrać szkolenia, bądź które ścieżki szkoleniowe będą najlepsze dla Twoich pracowników, skontaktuj się z nami.

  • Pomożemy Ci w złożeniu wniosku o dofinansowanie.
  • Pomożemy w przygotowaniu aplikacji.
  • Dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty do wniosku, takie jak: statut naszej Uczelni, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wzór zaświadczenia.

Okres naboru na dofinansowanie KFS każdego roku jest bardzo krótki, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w swojej lokalizacji. Gdy nabór wniosków ruszy, cały proces sprowadza się do czterech zasadniczych etapów widocznych na grafice poniżej.

Chcemy wcześniej dopracować potrzebne dokumenty aby były kompletne w momencie uzyskania informacji z urzędu o rozpoczęciu naboru.

NIE CZEKAJ!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań; NIP: 778-11-74-246 REGON 630709593
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielania informacji nt. oferty kursów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do przedstawienia oferty kursów organizowanych przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6.1 litera b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane będziemy przetwarzali przez okres: miesiąc.
6. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w niezbędnym zakresie.
7. Pani, Pana dane nie będą przekazywane poza EWG. Pani/Pana dane nie będą Przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.