O szkole

Nikt z pewnością nie ma wątpliwości, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Szczególnie młodzi ludzie chcąc znaleźć dobrą pracę lub nawiązać ciekawe kontakty towarzyskie muszą się tą umiejętnością legitymować.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego stara się na wszystkich swoich kursach językowych przełamać barierę, jaką jest lęk przed mówieniem. Wyznajemy bowiem zasadę, że tylko w ten sposób Jesteście w stanie praktycznie wykorzystać zdobytą u nas wiedzę. W zależności od Waszych potrzeb oferujemy kursy indywidualne, kameralne lub grupowe na różnych poziomach zaawansowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się też kursy intensywne, czyli 200 godzin solidnej nauki, a także kursy certyfikacyjne, bo „papier” na język bardzo się przydaje.
Nie jesteś przekonany czy nasz kurs jest dla Ciebie? Po prostu w wolnej chwili przyjdź do nas! Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać najlepszą dla Ciebie opcję. Jeśli tylko chcesz rozmawiać, My nauczymy Cię mówić!

Dlaczego właśnie w WSJO?

 • Program nauczania zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie:
  – gramatyki,
  – poprawnej wymowy,
  – konstruowania wypowiedzi pisemnych,
  – słuchania ze zrozumieniem
 • Autorska metoda nauczania – metoda leksykalna – nauka szybkiej komunikacji w najczęściej spotykanych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego
 • Różne poziomy zaawansowania
 • Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
 • Test weryfikujący do grupy o właściwym poziomie zaawansowania
 • Testy cząstkowe i końcowe sprawdzające postępy w nauce

 

GRUPA DOCELOWA

Kursy językowe w naszej szkole są przeznaczone dla osób chcących nauczyć się języka lub podnieść swój dotychczasowy poziom znajomości języka obcego. Naszą ofertę z założenia kierujemy do osób dorosłych, pracujących i studentów, ale osoby młodsze mogą również przystąpić do nauki za zgodą dorosłego opiekuna.

Oprócz zajęć w grupach prowadzimy także zajęcia indywidualne. Korzystają z nich osoby chcące nauczyć się od podstaw nowego języka, bardziej ukierunkować swoją naukę na jeden z komponentów (spośród mówienia, pisania, czytania czy rozumienia ze słuchu) lub nauczyć się języka specyficznego dla danej branży. Z takich kursów korzystają również osoby, które przygotowują się do zdawania certyfikatów językowych i potrzebują dodatkowych zajęć.

Zajęcia w firmach przeznaczone są dla pracowników, którym zależy na regularnej nauce według harmonogramu dostosowanego do ich terminarza. Specyfika takich zajęć ustalana jest indywidualnie ze słuchaczem.

Co zyskujesz?

Kwalifikacje językowe niezbędne w pracy, na wakacjach i w życiu codziennym, potwierdzone Dyplomem Ukończenia Kursu Językowego.

Opiekunowie naukowi i kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy z praktycznym doświadczeniem w nauczaniu języków obcych. Rdzeń kadry stanowią pracownicy UAM oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Zajęcia z zakresu konwersacji prowadzą również native speakers.

Egzaminy końcowe

Rok akademicki kończy test sprawdzający postępy w nauce. Stosowana ocena opisowa potwierdza znajomość języka na określonym poziomie zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Ty też sprawdzasz

W każdym semestrze słuchacze wypełniają ankietę, oceniając kadrę dydaktyczną. Twoja opinia służy do weryfikowania pracy lektorów. Nasi wykładowcy uzyskują średnią ocen 4,5 w 5-stopniowej skali.

Zajęcia są podzielone na dwa semestry, trwają od października do czerwca.

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia reklamacji w trakcie świadczenia usługi.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
 • W formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoły podany w „Umowie o naukę …”
 1. Reklamacja zawierać winna co najmniej:
 • dane umożliwiające identyfikację Słuchacza, zgodne z danymi określonymi w „Umowie o naukę …”;
 • powód zgłaszanej reklamacji, w tym opis szczegółowy zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Szkołę;
 • podanie adresu, na który skierowana ma być odpowiedź na reklamację.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o daty złożenie reklamacji. W razie, gdyby do rozpatrzenia reklamacji konieczne było uzyskanie – od zgłaszającego ją lub osoby trzeciej – dodatkowych informacji lub wyjaśnień, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym liczy się począwszy od dnia uzyskania ostatniej z takich dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
 2. Wysłanie odpowiedzi pocztą na adres podany w złożonej reklamacji przez Słuchacza.